Privacy en cookie verklaring

365 Cleanit hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. 365 Cleanit zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

365 Cleanit

Als u via onze website of op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt dan geldt 365 Cleanit B.V. als verantwoordelijke in de zin van de privacy regelgeving. Onze hoofdvestiging is gevestigd aan de Ekkersrijt 7035 te (5692 HB) Son en is geregistreerd bij de KvK onder het nummer 69715971.

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvingen en werknemers

Indien u bij 365 Cleanit informatie opvraagt of u aanmeldt voor een nieuwsbrief, vragen wij u onder meer om uw naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres. Op het moment dat u via 365 Cleanit gaat werken, dan wel al bij ons werkt of hebt gewerkt dan zullen wij alle persoonsgegevens verwerken die nodig zijn in het kader van de personeels- en salarisadministratie, zoals naw-gegevens, geboortedatum, BSN, kopie ID bewijs, bankgegevens, eventuele werkvergunning, gewerkte uren en overige benodigde gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties vallen contactgegevens van leveranciers, verkopers, medewerkers van opdrachtgevers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. 365 Cleanit verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verstrekken o.a. de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 365 Cleanit kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die tot dezelfde groep als 365 Cleanit behoren, aan medewerkers, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin 365 Cleanit hiertoe verplicht kan worden.

Doeleinden

365 Cleanit kan uw persoonsgegevens onder meer verwerken om:

 • te reageren op vragen en opmerkingen;
 • nieuwsbrieven te versturen;
 • u te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden en informatie over ons;
 • klachten en geschillen te behandelen;
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden aan te gaan en uit te voeren;
 • de personeels- en bemiddelingsadministratie te beheren en te onderhouden;
 • een overeenkomst met een opdrachtgever aan te gaan en uit te voeren;
 • uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door middel van opleidingen en trainingen;
 • een beroep te kunnen doen op eventuele aanspraken op uitkeringen;
 • bedrijf medische zorg of bedrijfsmaatschappelijk werk te kunnen regelen;
 • te zorgen voor de benodigde verzekeringen;
 • accountantscontroles en audits uit te oefenen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder belastingverplichtingen, verplichtingen met betrekking tot sociale zekerheid en re-integratie verplichtingen.

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke verplichting, ter uitvoering van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of op basis van het gerechtvaardigd belang van 365 Cleanit om haar diensten zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk uit te kunnen voeren. Wij zenden u alleen de nieuwsbrief toe met uw toestemming. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken via de link onderaan iedere nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@365cleanit.nl.

Derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kunnen we gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan onze IT leveranciers en Pensioenuitvoerder. Ook kan 365 Cleanit uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers of aan andere ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als 365 Cleanit. Indien 365 Cleanit daartoe op basis van wet of regelgeving verplicht is kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties in binnen en buitenland.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verhuurd voor commerciële doeleinden.

Cookies

365 Cleanit maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de website van 365 Cleanit worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier, om een medewerker aan te melden of het inschrijven voor een nieuwsbrief. Ook worden functionele cookies gebruikt voor het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Daarnaast maakt 365 Cleanit gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door 365 Cleanit geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Bewaartermijn

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten en bewaartermijnen, zoals de fiscale bewaarplicht, dan wel langer indien dat nodig is voor de afhandeling van geschillen.

Beveiliging

365 Cleanit doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een strikt beveiligingsbeleid dat periodiek wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

U heeft het recht 365 Cleanit schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt ontvangt u van 365 Cleanit binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien blijkt dat de door 365 Cleanit verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u 365 Cleanit verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:

365 Cleanit
Ekkersrijt 7035
5692 HB Son

of

info@365cleanit.nl

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door 365 Cleanit kunt u tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Aanpassen Privacy/Cookie policy

365 Cleanit kan deze Privacy/cookie policy wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. We raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te bekijken.

Datum laatste wijziging: juni 2018

365 Cleanit